close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA POLAKÓW UDAJĄCYCH SIĘ DO ARABII SAUDYJSKIEJ

 • 1. wizy.

   

  Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu.

  Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty przekroczenia granicy.

  Ambasada AS w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji otrzymanej od swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy cudzoziemiec musi mieć miejscowego tzw. sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować placówki dyplomatyczne i konsularne.

  Uzyskanie wizy na granicy nie jest możliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani na wyjście z portu morskiego. Wydawane są wizy: biznesowe, odwiedzinowe (dla najbliższych krewnych), tranzytowe oraz religijne (pielgrzymki - hadż i umra), w przypadku których przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury. Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup, realizujących ściśle ustalony program. W skrajnych przypadkach procedura uzyskania wizy może trwać do kilku miesięcy. Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej można poruszać się po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one też do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej.

   

  2. wizy a zatrudnienie

   

  W okresie ważności wizy (zasadniczo do 3 miesięcy) nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę. W razie zatrudnienia, generalnie stosowana jest praktyka zatrzymywania paszportów w depozycie u pracodawcy.

  Sprawy związane z podjęciem stałej pracy i uzyskaniem zezwolenia na dłuższy pobyt, w tym członków rodziny zatrudnionego, załatwia sponsor przed przyjazdem zainteresowanego. Wizy z prawem do pracy mogą być odbierane w Ambasadzie AS w Warszawie.

  Cudzoziemców pragnących opuścić AS, którzy posiadają status rezydenta, obowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo - powrotne, na otrzymanie których wymagana jest zgoda sponsora.

   

  3. wizy a wyjazdy

   

  Osobom udającym się samochodem z Jordanii do Kuwejtu bądź Jemenu wydawane są zazwyczaj 3-dniowe wizy tranzytowe na podstawie karnetu (tzw. „trip ticket", do nabycia w miejscowych agencjach turystycznych), wizy docelowej oraz dokumentów potwierdzających, iż są właścicielem pojazdu. Osoby podróżujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mogą otrzymać 7-dniową wizę. W wizach tranzytowych określa się trasę przejazdu przez Arabię Saudyjską. Wjazd samochodu dostawczego do Arabii Saudyjskiej odbywa się na podstawie "trip ticket" oraz faktury handlowej, świadectwa pochodzenia i listy przewożonego towaru, potwierdzonych przez placówki dyplomatyczne wszystkich krajów tranzytu lub przynajmniej przez placówkę kraju docelowego. Przy przejeździe tranzytowym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpieczenie pojazdu, które można wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane.

   

  4. przepisy celne

   

  Przepisy celne są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Obejmuje to publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wieprzowinę, koninę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię - wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny karany grzywną. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. Wwóz, posiadanie oraz wszelki kontakt z narkotykami jest traktowany jako zbrodnia i podlega karze śmierci. Dlatego osoby przewożące ze sobą lekarstwa powinny posiadać receptę wystawioną przez lekarza. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy.

   

  5. szczepienia

   

  Władze saudyjskie mogą wymagać szczepień przeciwko zapaleniu opon mózgowych od osób podróżujących w okresie pielgrzymek do regionu Mekki i Medyny (dokąd wjazd niemuzułmanów jest zakazany). W tym okresie zagrożenie epidemiologiczne wzrasta tam w związku z napływem milionów pielgrzymów z całego świata. Generalnie szczepienia nie są wymagane i rekomendowane.

   

  6. obowiązek meldunkowy

   

  Nie ma obowiązku meldowania się po przybyciu. Dla celów identyfikacji cudzoziemcy - rezydenci otrzymują saudyjską pobytową kartę toższamości („iqama").

   

  7. umowy o pracę

   

  W przypadku zatrudnienia, prawo wymaga, by umowy o pracę (także kontrakty handlowe) były sporządzane w języku arabskim. W razie konfliktu na tle interpretacji takiego dokumentu nie są brane pod uwagę ustne ustalenia lub inne odrębne uzgodnienia. Zainteresowane osoby przed podpisaniem umowy powinny zatem zapoznać się z wiarygodnym tłumaczeniem. Zerwanie przez pracownika umowy o pracę może oznaczać nałożenie poważnej grzywny, którą należy uiścić przed opuszczeniem kraju. Zmiana pracodawcy wymaga zgody poprzedniego. Ewentualne rozstrzyganie konfliktów na drodze sądowej łączy się z reguły z koniecznością zangażowania adwokata oraz tłumacza.

   

  8. prowadzenie samochodu

   

  Władze saudyjskie honorują polskie i międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia paszportu). Rezydenci winni wymienić polskie prawo jazdy na miejscowe. Miejscowe prawo nie zezwala kobietom na prowadzenie pojazdów samochodowych.

   

  9. podróże po Arabii Saudyjskiej

   

  Cudzoziemcy - rezydenci mogą podróżować po kraju bez pisemnej zgody sponsora. AS dysponuje dobrze rozwiniętą siecią nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Ryzyko wypadków drogowych jest znaczne ze względu na nagminne nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym zwłaszcza dotyczących ograniczenia prędkości. W razie kolizji należy spodziewać się, że wszyscy uczestnicy wypadku zostaną zabrani na posterunek policji. Kierowcy uczestniczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z zatrzymaniem na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przypadku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego ma prawo każdy zatrzymany cudzoziemiec. Wewnętrzny transport autobusowy i kolejowy jest słabo rozwinięty, natomiast stosunkowo dobrze - lotniczy. Saudyjskie Linie Lotnicze „Saudia" są uważane za jednego z najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują w Dżeddzie i Dammamie). Praktycznie brak jest miejskiej komunikacji publicznej. Powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są natomiast taksówki. Baza hotelowa oraz służba zdrowia jest dobrze rozwinięta i nowoczesna, zwłaszcza w dużych miastach.

   

  10. służba zdrowia

   

  Poważne zabiegi medyczne i hospitalizacja są kosztowne. Realizacja usługi medycznej może zostać uwarunkowana wcześniejszym uiszczeniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w AS i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej.

   

  11. bezpieczeństwo

   

  W związku z istniejącym potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym przy planowaniu podróży do Arabii Saudyjskiej należy brać pod uwagę aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa, a przebywając już na jej terytorium - wykazywać należytą troskę o bezpieczeństwo osobiste. Z tego m.in. względu zaleca się powiadamianie ambasady o przyjeździe do AS i, po przyjeździe, zgłoszenie (e-mailem) niezbędnych danych kontaktowych. Podróżowanie po odległych, słabo zaludnionych terenach plemiennych może być niebezpieczne. W nisko położonych regionach na wybrzeżu Morza Czerwonego od granicy z Jemenem po Dżeddę występuje malaria oraz ogniska Rift Valley Fever. Obowiązuje stałe noszenie przy sobie paszportu albo „iqamy" i fotokopii paszportu poświadczonej przez pracodawcę. Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie (za przestępstwa przeciwko obyczajowości często jest to kara chłosty). Bardziej rygorystyczne jest też podejście do sprawcy. Bardzo surowo, włącznie z długoletnim więzieniem, karane jest posiadanie, produkowanie i spożywanie alkoholu. Homoseksualizm również traktuje się jako przestępstwo.

   

  12. zwyczaje

   

  Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam. Istnieje zakaz publicznego praktykowania wszelkich innych religii, co m.in. oznacza zakaz publicznego odprawiania nabożeństw i noszenia innych niż muzułmańskie symboli religijnych (dotyczy to także krzyży i Biblii). Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów. Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet i meczetów (a także wszystkiego, co może być uznawane za posiadające znaczenie strategiczne lub wojskowe). Zakazane są publiczne tańce, muzyka i filmy (poza odrębnymi imprezami zamknietymi dla kobiet i mężczyzn oraz miejscami prywatnymi). Zagrożeniem mogą być konflikty wynikające z nieprzestrzegania konserwatywnych zwyczajów i norm życia społecznego. Wymaganym zwyczajowo okryciem wierzchnim dla pań noszonym w miejscach publicznych są czarne zapinane peleryny do kostek (tzw. „abbaya") oraz szal (chustka) na głowę. W okresie dorocznego miesięcznego muzułmańskiego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych obowiązuje powszechny zakaz spożywania jedzenia i napojów oraz palenia tytoniu. Nadzorem nad przestrzeganiem obowiązujących norm obyczajowych zajmują się funkcjonariusze policji religijnej (Komisji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom) - mutawwa, czyli policji religijnej. Powodem ich interwencji, aż do zatrzymania włącznie, może być niewłaściwe ubranie, sprzeczka na tle obyczajowym, spożywanie alkoholu, a także  przebywanie kobiety z mężczyzną w samochodzie lub w miejscu publicznym, o ile nie są małżeństwem lub nie łączy ich pokrewieństwo.

  W restauracjach, parkach, bankach, szkołach i innych instytucjach publicznych obowiązuje segregacja według płci, tzn. istnieją oddzielne pomieszczenia dla mężczyzn oraz rodzin. Zasady te nie dotyczą większości sklepów i kompleksów handlowych. Obywatele saudyjscy muszą uzyskać zgodę swoich władz na zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemką. Chrześcijanka - żona muzułmanina - nie ma obowiązku przejścia na islam. Zachowuje swoje obywatelstwo, natomiast w sprawach pobytowych mąż występuje w charakterze jej sponsora, ze wszystkimi tego konsekwencjami (w tym wyrażanie zgody na wyjazd z AS). Prawo dopuszcza wielożeństwo.

   

  13. waluta miejscowa - rial saudyjski

   

  Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie dla posiadaczy kont, jednymi z wyjątków są oddziały banków na lotniskach międzynarodowych), kantorach i renomowanych hotelach na podstawie paszportu lub „iqamy". W powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, Visa, AmericanExpress). Urzędy są czynne od soboty do środy, z uwzględnieniem półgodzinnych przerw na modlitwy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: