close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MAŁŻEŃSTWA

 • 12 lipca 2011

   

  Obywatele polscy zamieszkali za granicą mogą zawrzeć związek małżeński w Ambasadzie RP w Rijadzie przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul może udzielić ślubu wyłącznie parze obywateli polskich.

   

  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w Ambasadzie RP w Rijadzie, powinny zgłosić ten fakt przynajmniej na 2 miesiące wcześniej i przedstawić następujące dokumenty:
   

  • polski dokument stwierdzający tożsamość
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli pozostawały poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby
  • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  Dowodem ustania małżeństwa jest:
   

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

  Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:
   

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

  Dowodem nieistnienia małżeństwa jest:
   

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

  Oświadczenie złożone przed Konsulem o wstąpieniu w związek małżeński przesyłane jest do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla dzielnicy śródmieście miasta Warszawy. Na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa.
   

  Informacja o opłacie skarbowej

  Z dniem 26 lipca 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 128 poz. 883). Nowelizacja m.in. przywraca możliwość wnoszenia do dnia 31 grudnia 2008r. opłaty skarbowej w formie znaczków, precyzuje postanowienia dot. sposobu uiszczenia opłaty skarbowej i dokumentowania jej wniesienia, a także, co jest bardzo ważne dla osób przebywających poza granicami Polski i dla urzędów konsularnych wprowadza nowy artykuł 3a. Zgodnie z ust. 1 art. 3a nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub wniosku, który przekazany zostanie za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej. Ust. 2 art. 3a nakłada na konsula, przy dokonywaniu czynności o których mowa w ust. 1, obowiązek poinformowania organu administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

   

  Małżeństwo za Granicą z cudzoziemcem

  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński za granicą z cudzoziemcem powinny zwracać się o informacje dotyczące dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego do stosownych władz państwa, w którym zamierzają zawrzeć ten związek.

  Jedyną formalnością związaną z zawarciem przez obywatela polskiego ślubu za granicą, załatwianą za pośrednictwem Ambasady RP w Rijadzie  jest uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

  Dokument ten można uzyskać osobiście w USC w Polsce, lub wydobyć go za pośrednictwem Ambasady RP w Rijadzie. Na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.86.36.180) wydaje go kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. (Rozdział 8, art. 71 ust.1). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce, albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, lub wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydaje wówczas Konsul.

  Osoby zamierzające uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za pośrednictwem Ambasady RP w Rijadzie  oraz osoby, którym zaświadczenie to wydaje Konsul, składają następującą dokumentację:
   

  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • w przypadku osób które zawierały wcześniej związek małżeński - dowód ustania małżeństwa, czyli: odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka, lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o unieważnieniu małżeństwa lub ustalającego nieistnienie małżeństwa;
  • pisemne zapewnienie, o braku znajomości okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, zgodnie z Art. 54, ust 1, pkt. 2 cytowanej ustawy (formularz można pobrać w tym miejscu).
  • podanie o wydanie zaświadczenia (do właściwego USC lub Konsula w Rijadzie) ( formularz można pobrać w tym miejscu ).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: