close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • Zmiany w ustawie o dokumentach paszportowych

   

  • W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.
  • Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.
  • Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:
  • Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
  • Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.
  • W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).  
  • W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.
  • Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.
  • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

   

   

  Informacja paszportowa

   

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

  Paszport zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

  ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ORAZ ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE.

  Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie pocztą.

  W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu.

  OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA O WYMIANĘ PASZPORTU

   

  W wypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba zamieszkała za granicą posiadająca ważny paszport jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.
  Paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.

  CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT


  Paszporty są drukowane w Polsce. Czas oczekiwania na paszport drukowany w może wynosić od 5 do 10 tygodni od złożenia KOMPLETNYCH dokumentów.

   

  ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU

   

  • wniosek wypełnia się po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, DRUKOWANYMI LITERAMI;
  • wniosek wypełnia się wyłącznie na podstawie polskich aktów stanu cywilnego; wszystkie dane osoby składającej wniosek o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w polskim akcie urodzenia oraz w polskim akcie małżeństwa.

  Niewłaściwe wypełnienie wniosku może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi osobowymi. Koszty jego wymiany poniesie osoba, która podpisała wniosek.


   

  Numer ewidencyjny PESEL

  Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) to symbol cyfrowy, służący do identyfikacji osób. Składa się on z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, oraz tym, które ubiegają się o wydanie dowodu osobistego oraz paszportu. System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 1970-tych, toteż osoby, które od tego czasu wykonywały obowiązek meldunkowy lub ubiegały się o dowód osobisty, najczęściej posiadają numer PESEL (jest on uwidoczniony w dowodzie osobistym).

  PODSTAWA PRAWNA

   

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz.1027);

  • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51);

  • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 798);

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 152, poz. 1090);

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 870, z późniejszymi zmianami).

  FORMULARZE DO POBRANIA

  wniosek paszportowy

  zgoda rodziców na wydanie paszportu małoletniemu

  zgoda ojca na wydanie paszportu małoletniemu

  odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: